Žodis: 瞻望
Pinyin: zhān wàng
Antonyms:

回顾

(huí gù)