Žodis: 愁眉不展
Pinyin: chóu méi bù zhǎn
Antonyms:

喜逐颜开

(xǐ zhú yán kāi)


眉飞色舞

(méi fēi sè wǔ)


喜形於色

(xǐ xíng yú sè)


喜笑颜开

(xǐ xiào yán kāi)


眉开眼笑

(méi kāi yǎn xiào)


满面春风

(mǎn miàn chūn fēng)


笑逐颜开

(xiào zhú yán kāi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.