Žodis: 免除
Pinyin: miǎn chú
Antonyms:

任命

(rèn mìng)


解任

(jiě rèn)


免职

(miǎn zhí)


受命

(shòu mìng)


撤职

(chè zhí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.