Žodis: 临渴掘井
Pinyin: lín kě jué jǐng
Antonyms:

常备不懈

(cháng bèi bù xiè)


未雨绸缪

(wèi yǔ chóu móu)


防患未然

(fáng huàn wèi rán)


有备无患

(yǒu bèi wú huàn)


江心补漏

(jiāng xīn bǔ lòu)


曲突徙薪

(qū tū xǐ xīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.