Ord: 龍眉鳳眼
Pinyin: lóng méi fèng yǎn
Antonyms:

龍章鳳姿

(lóng zhāng fèng zī)


蛇頭鼠眼

(shé tóu shǔ yǎn)


獐頭鼠目

(zhāng tóu shǔ mù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.