Ord: 躡足其悶
Pinyin: niè zú qí mèn
Antonyms:

坐觀成敗

(zuò guān chéng bài)