Ord: 蜷縮
Pinyin: quán suō
Antonyms:

舒展

(shū zhǎn)


伸展

(shēn zhǎn)


伸直

(shēn zhí)