Ord: 葯到回春
Pinyin: yào dào huí chūn
Antonyms:

不可救藥

(bù kě jiù yào)


藥石無靈

(yào shí wú líng)


藥到病除

(yào dào bìng chú)






Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.