Ord: 感恩戴德
Pinyin: gǎn ēn dài dé
Antonyms:

不識抬舉

(bù shí tái jǔ)


痛心疾首

(tòng xīn jí shǒu)


忘恩負義

(wàng ēn fù yì)


以德報怨

(yǐ dé bào yuàn)


恩將仇報

(ēn jiāng chóu bào)


兔死狗烹

(tù sǐ gǒu pēng)


卸磨殺驢

(xiè mó shā lǘ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.