Ord: 好報
Pinyin: hǎo bào
Antonyms:

惡報

(è bào)


善報

(shàn bào)