Ord: 單純詞
Pinyin: dān chún cí
Antonyms:

合成詞

(hé chéng cí)