Ord: 博古通今
Pinyin: bó gǔ tōng jīn
Antonyms:

見多識廣

(jiàn duō shí guǎng)


不學無術

(bù xué wú shù)


見聞廣博

(jiàn wén guǎng bó)


漆黑一團

(qī hēi yī tuán)


井蛙之見

(jǐng wā zhī jiàn)


孤陋寡聞

(gū lòu guǎ wén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.