Ord: 伶牙俐齒
Pinyin: líng yá lì chǐ
Antonyms:

能說會道

(néng shuō huì dào)


巧舌如簧

(qiǎo shé rú huáng)


能言巧辯

(néng yán qiǎo biàn)


頓口拙腮

(dùn kǒu zhuō sāi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.