Ord: 一改故轍
Pinyin: yī gǎi gù zhé
Antonyms:

一成不變

(yī chéng bù biàn)