Ord: 辉煌
Pinyin: huī huáng
Antonyms:

黯淡

(àn dàn)


阴暗

(yīn àn)