Ord: 浑浑噩噩
Pinyin: hún hún è è
Antonyms:

偃旗息鼓

(yǎn qí xī gǔ)


轰轰烈烈

(hōng hōng liè liè)


冷冷清清

(lěng lěng qīng qīng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.