Ord: 歌唱
Pinyin: gē chàng
Antonyms:

说白

(shuō bái)