Ord: 有机可乘
Pinyin: yǒu jī kě chéng
Antonyms:

无隙可乘

(wú xì kě chéng)


无机可乘

(wú jī kě chéng)


无懈可击

(wú xiè kě jī)