Ord: 别人
Pinyin: bié rén
Antonyms:

对方

(duì fāng)


自己

(zì jǐ)


他人

(tā rén)


大伙

(dà huǒ)