Ord: 假冒
Pinyin: jiǎ mào
Antonyms:

真确

(zhēn què)


虚伪

(xū wěi)


真正

(zhēn zhèng)


冒充

(mào chōng)