Salita: 養虎遺患
Pinyin: yǎng hǔ yí huàn
Antonyms:

杜絕後患

(dù jué hòu huàn)


放虎歸山

(fàng hǔ guī shān)


斬草除根

(zhǎn cǎo chú gēn)


斬盡殺絕

(zhǎn jìn shā jué)


除惡務盡

(chú è wù jìn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.