Salita: 見義勇為
Pinyin: jiàn yì yǒng wéi
Antonyms:

冷眼旁觀

(lěng yǎn páng guān)


隔岸觀火

(gé àn guān huǒ)


袖手旁觀

(xiù shǒu páng guān)


唯利是圖

(wéi lì shì tú)


見死不救

(jiàn sǐ bù jiù)


趁火打劫

(chèn huǒ dǎ jié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.