Salita: 消耗
Pinyin: xiāo hào
Antonyms:

儲積

(chǔ jī)


補充

(bǔ chōng)


補償

(bǔ cháng)


刪減

(shān jiǎn)


積累

(jī léi)


積蓄

(jī xù)


消費

(xiāo fèi)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.