Salita: 歡送
Pinyin: huān sòng
Antonyms:

迎接

(yíng jiē)


(huān)


歡迎

(huān yíng)


送行

(sòng xíng)


送別

(sòng bié)