Salita: 查封
Pinyin: chá fēng
Antonyms:

啟用

(qǐ yòng)