Salita: 東拉西扯
Pinyin: dōng lā xī chě
Antonyms:

有條不紊

(yǒu tiáo bù wěn)


一氣呵成

(yī qì hē chéng)


絲絲入扣

(sī sī rù kòu)


斷斷續續

(duàn duàn xù xù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.