Salita: 應戰
Pinyin: yīng zhàn
Antonyms:

挑戰

(tiāo zhàn)