Salita: 慌亂
Pinyin: huāng luàn
Antonyms:

鎮靜

(zhèn jìng)


冷靜

(lěng jìng)


鎮定

(zhèn dìng)