Salita: 多見
Pinyin: duō jiàn
Antonyms:

常見

(cháng jiàn)


罕見

(hǎn jiàn)


習見

(xí jiàn)