Salita: 動物
Pinyin: dòng wù
Antonyms:

靜物

(jìng wù)