Salita: 一神教
Pinyin: yī shén jiào
Antonyms:

多神教

(duō shén jiào)