Salita: 造作
Pinyin: zào zuò
Antonyms:

自然

(zì rán)