Salita: 轻慢
Pinyin: qīng màn
Antonyms:

尊敬

(zūn jìng)


尊重

(zūn zhòng)


敬重

(jìng zhòng)