Salita: 见多识广
Pinyin: jiàn duō shí guǎng
Antonyms:

一孔之见

(yī kǒng zhī jiàn)


井底之蛙

(jǐng dǐ zhī wā)


少见多怪

(shǎo jiàn duō guài)


井蛙之见

(jǐng wā zhī jiàn)


孤陋寡闻

(gū lòu guǎ wén)


坐井观天

(zuò jǐng guān tiān)


寡见少闻

(guǎ jiàn shǎo wén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.