Salita: 易如反掌
Pinyin: yì rú fǎn zhǎng
Antonyms:

谈何容易

(tán hé róng yì)


难如登天

(nán rú dēng tiān)


挟山超海

(xié shān chāo hǎi)


难若登天

(nán ruò dēng tiān)


轻而易举

(qīng ér yì jǔ)


难於登天

(nán yú dēng tiān)


来之不易

(lái zhī bù yì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.