Salita: 无的放矢
Pinyin: wú dí fàng shǐ
Antonyms:

一针见血

(yī zhēn jiàn xuè)


箭不虚发

(jiàn bù xū fā)


言之无物

(yán zhī wú wù)


隔靴搔痒

(gé xuē sāo yǎng)


百步穿杨

(bǎi bù chuān yáng)


夸夸其谈

(kuā kuā qí tán)


有的放矢

(yǒu dí fàng shǐ)


弹无虚发

(dàn wú xū fā)


对症下药

(duì zhèng xià yào)


言之有物

(yán zhī yǒu wù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.