Salita: 损人利己
Pinyin: sǔn rén lì jǐ
Antonyms:

舍己为人

(shè jǐ wéi rén)


大公无私

(dà gōng wú sī)


公而忘私

(gōng ér wàng sī)


为渊驱鱼

(wéi yuān qū yú)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.