Salita: 平衡
Pinyin: píng héng
Antonyms:

失调

(shī diào)


失衡

(shī héng)


不均

(bù jūn)