Salita: 安土重迁
Pinyin: ān tǔ zhòng qiān
Antonyms:

志在四方

(zhì zài sì fāng)


戎马倥偬

(róng mǎ kōng zǒng)


四海为家

(sì hǎi wéi jiā)


离乡背井

(lí xiāng bèi jǐng)


背井离乡

(bèi jǐng lí xiāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.