Salita: 售卖
Pinyin: shòu mài
Antonyms:

贩卖

(fàn mài)


出卖

(chū mài)


卖出

(mài chū)


购买

(gòu mǎi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.