Salita: 呆头呆脑
Pinyin: dāi tóu dāi nǎo
Antonyms:

庞然大物

(páng rán dà wù)


眼明手快

(yǎn míng shǒu kuài)


硕大无朋

(shuò dà wú péng)


乖巧伶俐

(guāi qiǎo líng lì)


七步之才

(qī bù zhī cái)


天真烂漫

(tiān zhēn làn màn)


娇小玲珑

(jiāo xiǎo líng lóng)


聪明伶俐

(cōng míng líng lì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.