Salita: 口若悬河
Pinyin: kǒu ruò xuán hé
Antonyms:

缄口结舌

(jiān kǒu jié shé)


三缄其口

(sān jiān qí kǒu)


守口如瓶

(shǒu kǒu rú píng)


钳口结舌

(qián kǒu jié shé)


钳口不言

(qián kǒu bù yán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.