Salita: 卓有成效
Pinyin: zhuó yǒu chéng xiào
Antonyms:

鲜有成效

(xiān yǒu chéng xiào)


一事无成

(yī shì wú chéng)


无济于事

(wú jì yú shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.