Salita: 关门
Pinyin: guān mén
Antonyms:

开门

(kāi mén)


敞开

(chǎng kāi)