Salita: 东拉西扯
Pinyin: dōng lā xī chě
Antonyms:

有条不紊

(yǒu tiáo bù wěn)


一气呵成

(yī qì hē chéng)


丝丝入扣

(sī sī rù kòu)


断断续续

(duàn duàn xù xù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.