Salita: 一无所有
Pinyin: yī wú suǒ yǒu
Antonyms:

无所不有

(wú suǒ bù yǒu)


无所不包

(wú suǒ bù bāo)


比比皆是

(bǐ bǐ jiē shì)


包罗万象

(bāo luó wàn xiàng)


应有尽有

(yīng yǒu jìn yǒu)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.