Калима: 厚颜无耻
Пинйин: hòu yán wú chǐ
Antonyms:

高风亮节

(gāo fēng liàng jié)


忠厚老实

(zhōng hòu lǎo shí)


自惭形秽

(zì cán xíng huì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.