ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ: 75
ਚਿੰਨ੍ਹ: Re
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ: Rhenium
ਚੀਨੀ:
ਪਿਨਯਿਨ: Lái
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.