शब्द: 細碎
पिनयिन: xì suì
Antonyms:

完整

(wán zhěng)