शब्द: 童叟無欺
पिनयिन: tóng sǒu wú qī
Antonyms:

買空賣空

(mǎi kōng mài kōng)


欺人太甚

(qī rén tài shèn)